Publikacje

Publikacje radcy prawnego dr Katarzyny Schmidt-Kwiecnińskiej

 1. K. Schmidt, P. Bojarski, Wypowiedzenie umowy leasingu, Radca Prawny 2011 (nr 117);
 2. K. Schmidt, P. Bojarski, Charakter prawny hipoteki z art. 1037 k.p.c., Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2011 (4);
 3. K. Schmidt, Academic Conferences “Is this the end of the theory of law”, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol 1, No 2 (2011);
 4. K. Schmidt, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziego polskiego- (w:) Profesjonalna kultura prawnicza, red. M. Pichlak, Warszawa 2012;
 5. K. Schmidt, P. Bojarski, Charakter prawny tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Radca Prawny 2012 (nr 127/128);
 6. K. Schmidt, Uzasadnienia sądowe jako impuls zwrotny dla teorii, (w:) Acta Erasmiana, tom IV, Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej, Wrocław 2012, M. Sadowski, P. Szymaniec (red.);
 7. K. Schmidt, Czy koniec teorii prawa?, (Konferencja naukowa, Karpacz, 21-24 IX 2011), Państwo i Prawo 2012/11;
 8. K. Schmidt, Wpływ profesjonalnych pełnomocników na jakość dyskursu sądowego (w:) “Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością” A. Samonek , (red.), Kraków 2013.
 9. K. Schmidt-Kwiecińska, Wpływ prawa Unii Europejskiej na praktykę interpretacyjną sądów polskich, (w:) Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Karczewski, J., Żuralska, M., (red.), Warszawa 2015 r.

Referaty na konferencjach naukowych:

 1. Referat pt. “Wpływ common law na stosowanie prawa europejskiego” na sesji naukowej “Profesjonalna kultura prawnicza” organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski (maj 2010 r.);
 2. Referat “Odpowiedzialność uczestników dyskursu prawniczego za jego jakość” na Zjeździe Młodych Teoretyków Prawa w Krakowie, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego (wrzesień 2011 r.);
 3. Referat “Multicentryczne spojrzenie na porządek prawny w orzecznictwie sądów polskich” na XX Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Łodzi, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (wrzesień 2012 r.);
 4. Referat “Wpływ prawa UE na praktykę interpretacyjną sądów polskich” na Zjeździe Młodych Teoretyków Prawa w Warszawie, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (15-17 września 2013 r.);
 5. Referat “Uzasadnienia sądowe jako źródło poznania praktyki interpretacyjnej sądów polskich w sprawach europejskich” Konferencja w Karpaczu, organizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego “Postanalityczna filozofia prawa” ( 22-24 września 2013);
 6. Referat “Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych na Konferencji “Prawo a roboty” organizowanej na Wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu (23 marca 2016);